Our players

Yash Ladia

Vishal Nayak

Shivam Kr. Upadhyay

Ritesh Patel

Raj Kr. Dubey

Pratik Rai

Omkar Giri

Md. Aquib Alam

Debdeep Saha

Ansh Patel

Jayanta Patra

Aman juneja

1 2 3 13