Our players

KRISH KUMAR JAISWAL

KRIPESH DAS

KHURSHID ALAM

HRISHI RAJ KAR

BHAVIK DAS

ANAGH SEN

AMIT GAYAN

ALZEEDAN ALAM

AJEET KUMAR DAS

ABHISHEK BALMIKI

SUVRANGSHU SADHUKHAN

SUMAN MANDAL

1 2 3 4 22