SPECIAL SENIOR GROUP SESSION

Our Players…

Ashish Basak

Chintan Mehta

Sayan Roy

Soumyadeep Dutta

Yudhajit Kumar Das

Abhinash Karmakar

Ajay Kumar

Dharmodhar Chakraborty

Rudra Pratap Singh

Saikot Kar

Sarowar Biswas

Sumer Roy

Suprim Das

Wasim Akram

Rohit Kr. Sharma